NaturBalance

Om dataloven

NaturBalance lever op til dataloven af 25. maj 2018.

Behandleren er forpligtet til at føre journal over enhver klient/behandling jf. gældende lov (Lov nr. 351 af 19/5-2004 om en brancheadministreret registrerings-ordning for alternative behandlere), § 2 stk. 3 samt bekendtgørelsen 859 af 13.6.2017 § 5 stk. 6 om regler for God Klinisk Praksis.

Behandleren journalfører og opbevarer journaler jf. Persondatalovens §§ 5, 6, 7 og 8.

Helbredsoplysninger indhentes for at behandlingsplan kan udarbejdes og den bedst mulige behandling kan gennemføres.

Identifikationsoplysninger, herunder for eksempel cpr.nr. indhentes for at kunne indberette behandlingen til Sygeforsikring ”danmark” eller anden sundhedsforsikring.

Persondataloven kræver, at klienten giver udtrykkeligt og informeret samtykke til, at behandleren indsamler og opbevarer personfølsomme data, hvorfor du bedes underskrive samtykkeerklæringen.

Hvis du ikke ønsker at underskrive samtykkeerklæring, eller hvis du trækker samtykket tilbage, kan behandlingen ikke iværksættes eller fortsættes, idet behandleren har pligt til at føre journal jf. gældende lovgivning nævnt ovenfor.

Som klient har du følgende rettigheder:

  • At se oplysningerne (persondataloven § 31)
  • At få berigtiget eventuelle fejl (persondataloven § 35)
  • At få fuldstændiggjort en mangelfuld oplysning (persondataloven§ 35)
  • At få slettet oplysninger (persondataloven §§ 37 og 38). Dette gøres ved at sende mail til
  • Ret til at få videresendt journalen til en ny behandler, inden for 4 uger

Samtykkeerklæringer og journaler opbevares sikkert i henhold til Datatilsynets krav om datasikkerhed hos alternative behandlere.

Hvis der sker brud på datasikkerheden, underrettes klienten samt Datatilsynet senest 72 timer efter klinikken er blevet bekendt med bruddet.
Sletning af data sker senest 5 år efter seneste kontakt eller efter anmodning fra klienten. Evt. klage over databehandling hos behandleren kan indgives skriftligt til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K.